ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en geleverde diensten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Trimsalon Make-It-Easy.

Artikel 2:  Inschrijving

Bij het eerste contact met Trimslon Make-It-Easy worden de gegevens van de opdrachtgever en de gasthond opgenomen in het bijzijn van de opdrachtgever, waarmee deze akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) zijn vanaf dat moment bindend.

Artikel 3:  Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een soortgelijke dienst en zal niet meer inhouden dan het opnieuw verrichten van de dienst welke ondeugdelijk is verricht.

Artikel 4 :  Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeengekomen diensten dienen uiterlijk binnen 24 uur na de geleverde diensten schriftelijk of electronisch worden ingediend bij Trimsalon Make-It-Easy. Vervolgens dient de opdrachtgever zich binnen 24 uur met de gasthond bij Trimsalon Make-It-Easy te vervoegen.

Artikel 5:  Aansprakelijkheid

-Trimsalon Make-It-Easy is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met de dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de (door Trimsalon Make-It-Easy met de gasthond bezochte) dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade of het overlijden van de gasthond is Trimsalon Make-It-Easy ten hoogste aansprakelijk voor de (middels een aanschafrekening aangetoonde) aanschafwaarde van de gasthond.

-De opdrachtgever moet uiterlijk bij het afleveren van de gasthond bij Trimsalon Make-It-Easy alle gevraagde informatie verstrekken welke van belang is voor een verantwoorde en goede verzorging/verfraaiing van de gasthond. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer Trimsalon Make-It-Easy schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegeven of het verstrekken van onjuiste gegevens over de gasthond, tenzij dit de opdrachtgever niet is toe te rekenen.

-De opdrachtgever/eigenaar van de hond is in geval van een ernstige beet van zijn/haar hond bij de trimster, verplicht tot vergoeding van 100% van de financile gevolgen van deze beet.

Artikel 6 :  Overmacht

Trimsalon Make-It-Easy is niet aansprakelijk indien en voor zover haar overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen zoals ziekte van de trimster, al of niet plotselinge ziekte van de gasthond, storingen in de watervoorziening of electriciteitsvoorziening, nalatigheid van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 :  Prijs

De prijs die de opdrachtgever moet betalen voor de geleverde diensten wordt vastgelegd in de (mondeling of schriftelijk) gesloten overeenkomst en bevat de kosten van de verzorging/verfraaiing van de gasthond plus de eventuele kosten van de ophaal- en thuisbrengservice. Wanneer de opdrachtgever niet betaalt conform deze overeenkomst kan teruggave van de gasthond worden geweigerd totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betalen van de geleverde diensten heeft voldaan. Eventuele kosten voor de opvang of het tijdelijk huisvesten van de gasthond komen voor rekening van de opdrachtgever.

Honden met vlooien en/of luizen worden bij mij absoluut voor een trimbeurt geweigerd. U zult uw hond tijdig voorafgaand aan uw bezoek in mijn trimsalon dienen te controleren of te laten controleren op aanwezigheid van vlooien, en bij constateren hiervan deugdelijk te behandelen voordat u de hond voor een trimbeurt brengt.

Het in de trimsalon behandelen tegen vlooien of luizen is vrijwel zinloos. De werking van pipetten of spray wordt bij het wassen weer teniet gedaan en snelwerkende tabletten zijn slechts enkele uren werkzaam. Het doodt enkel de aanwezige volwassen vlooien en niet de larven en eitjes.. Hiermee wordt de infectie voor uw hond en uzelf dus niet opgelost. Bovendien lopen andere gasthonden (klanten van de trimsalon) kans besmet te raken. Denk ook aan de vlooien in uw woning die de thuiskomst van uw hond in grote getalen zullen opwachten, want hetgeen er zich aan vlooien en vlooieneitjes op uw hond bevindt is slechts een klein pecentage, het meeste is in de leefomgeving (uw woning) te vinden. Het is daarom verstandig om een deugdelijk behandelschema met uw dierenarts op te stellen.

Door het weigeren van honden met een besmettelijke uitwendige parasieteninfectie is de kans dat uw huisdier iets van dien aard in mijn trimsalon oploopt zo goed als nihil.

Indien er vlooien bij uw hond geconstateerd worden wordt er minimaal een meerprijs van 35,- berekend vanwege het reinigen en ontsmetten van de trimsalon en materialen. Een doeltreffend behandelschema zult u daarnaast zelf met uw eigen dierenarts moeten opstellen.

Artikel 8:  Annulering

Bij annulering van de afspraak korter dan 24 uur vr het afgesproken tijdstip, is 100% van de voor de overeengekomen dienst of diensten (volgens de prijslijst van Trimsalon Make-It-Easy) verschuldigd.

Bij annulering korter dan 24 uur vr het afgesproken tijdstip in geval van Coronabesmetting (van de eigenaar van de hond) of serieuze verdenking hiervan, is de eigenaar niet gehouden tot betaling van de gereserveerde tijd voor de overeengekomen dienst/diensten.

Artikel 9:  Geschillen

Op overeenkomsten welke zijn gesloten met Trimsalon Make-It-Easy is het Nederlands Recht van toepassing.