Shows 1993

 

* * * * * * * * * *

Camilla v.d. Turfhoeve

Camilla v.d. Turfhoeve 6 maanden oud

  • KCM Zutphen: (puppyklasse) 1e plaats teven (29 inschr.) / BESTE PUP van de Show

   Camilla Beste puppy-teef           Camilla BESTE PUP KCM '93

 

  • Winner Amsterdam: (JK)  1 U  Jeugdwinster '93

 

* * * * * * * * * *